Lesregelement

October 31, 2022

1.Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen (niveau, leeftijd, etc.). Indien nodig kan de tennisschool besluiten hiervan af te wijken om toch een groep te kunnen vormen.

2.De lestijden zijn afhankelijk van het aantal inschrijvingen en beschikbaarheid trainer(s). Er kunnen geen rechten ontleend worden aan tijdstippen vanuit het vorige seizoen.

3.Er wordt in principe geen les gegeven op officiële feestdagen (Koningsdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag en de Kerstdagen) en in de zomervakantie.

4.De tennisschool zal uiterlijk 1 week voorafgaande aan de start van de lessen per e-mail berichten in welke groep u bent geplaatst.

5.Tennisschool Utrecht beoordeelt aan de hand van een aantal door de vereniging opgestelde richtlijnen of een training wel of geen doorgang kan vinden, in geval dat de banen onbespeelbaar, onbereikbaar zijn. Bijvoorbeeld vanwege weersomstandigheden. Indien een les uitvalt, zal dit altijd gecommuniceerd worden via de Plan My Sport app, welke gratis is te downloaden via de App store. Tevens stuurt de trainer een app via de groepsapp van de desbetreffende lesgroep.

6.Bij afwezigheid van de reguliere trainer bestaat de mogelijkheid dat hij vervangen wordt door een andere trainer/trainster.

7.Lessen die uitvallen door ziekte/afwezigheid van de trainer of door andere onvoorziene omstandigheden, worden altijd ingehaald.

8.Eenmaal aangevangen lessen die na 15 minuten door weersomstandigheden moeten worden stopgezet, worden niet ingehaald.

9.Een inhaaltraining die uitvalt door weersomstandigheden wordt niet nogmaals ingehaald en komt te vervallen.

10.Indien u zelf niet aanwezig kunt zijn op één van de vooraf vastgestelde groepslessen, heeft u geen recht op het inhalen van de les of restitutie van het lesgeld. Wel kunnen we in onderling overleg kijken of u de les bij een andere lesgroep kunt inhalen. Gemiste privélessen worden bij tijdige afmelding (minimaal 1 dag voor de afgesproken datum) indien mogelijk ingehaald.

11.Bij alle lessen van de zomercyclus worden maximaal 2 lessen per seizoen die door weersomstandigheden niet plaatsvinden, ingehaald. Bij de wintercyclus 3 lessen.

12.Uitsluitend volledig ingevulde en tijdig ingeleverde inschrijfformulieren zullen in behandeling worden genomen.

13.Door ondertekening van het inschrijfformulier is men een betalingsverplichting aangegaan, ook al maakt men geen gebruik van het recht op deelname aan de lessen. Alleen indien een cursist niet ingepland kan worden, word van deze regel afgeweken.

14.Indien de cursist zich niet houdt aan de afgesproken betaaltermijn(en) zoals aangegeven of afgesproken is met Tennisschool Utrecht, volgt eerst een aanmaning waarna er verder actie ondernomen wordt. De cursist kan worden geweigerd in de les door de trainer indien er niet voldaan is aan de (tijdige) betaling.

15. Bij tussentijdse beëindiging door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.

16.In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. volgt geen restitutie van het lesgeld.

17.Tennisschool Utrecht is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en blessures van cursisten en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.

18.Om deel te nemen aan tennislessen moet je lid zijn bij desbetreffende vereniging en de contributie voor het betreffende jaar hebben voldaan.

19.Als trainingen of andere activiteiten komen te vervallen vanwege overheidsbesluiten, vervalt het recht op restitutie van lesgeld. Activiteiten zullen wel gerestitueerd worden.

20.In alle gevallen waarin dit lesreglement niet voorziet, beslist Tennisschool Utrecht.

www.tennisschoolutrecht.nl - info@tennisschoolutrecht.nl - facebook.com/tennisschoolutrecht. Inlog