Lesreglement

Lesreglement TSU (onderdeel is van het BLTC reglement), vastgesteld op 13 november 2023 

Algemene Voorwaarden  

Artikel 1 De aanmeldprocedure  

 1. Deelname aan tennislessen is alleen mogelijk na inschrijven via de website en akkoord door de tennisschool. 
 2. Onvolledige aanmeldingen kunnen niet worden behandeld. 
 3. Aanmeldingen waarbij niet akkoord wordt gegaan met de algemene voorwaarden en het lesreglement kunnen niet in behandeling worden genomen. 
 4. Aanmeldingen voor tennisles en tennisevenementen zijn voor eigen risico. 
 5. Lidmaatschap van BLTC is verplicht bij deelname aan tennisles op het tennispark van die vereniging.  

Artikel 2 Het lesgeld  

 1. Voor de eerste tennisles en in ieder geval 14 dagen na factuurdatum dient het lesgeld te zijn voldaan. Dit zal via een betaallink ter beschikking worden gesteld. 
 2. Bij niet of niet tijdig betalen van het lesgeld is deelname aan de les niet mogelijk. Onverminderd blijft wel de financiële verplichting tot het betalen van lesgeld aanwezig. 
 3. Annuleren van de aanmelding, na bekend maken van de Iesgroep, tijden en leraar is voor risico voor de cursist. De financiële verplichting tot betalen van het lesgeld blijft onverminderd bestaan.
 4. Indien het lesgeld niet binnen de gestelde termijn van14 dagen is betaald wordt € 12,50 administratiekosten in rekening gebracht na 2 weken na bij de eerste herinnering. 
 5. Indien niet binnen de gestelde termijn na de eerste herinnering een volledige betaling is ontvangen, volgt een aanmaning waarbij de dan geldende dagrente in rekening wordt gebracht. 
 6. Indien niet binnen de gestelde termijn na de aanmaning een volledige betaling is ontvangen, wordt de incasso uit handen gegeven aan een incassobureau. Alle verdere kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de cursist. 

Artikel 3 De tennisles  

 1. Een lesuur duurt zestig minuten, een half lesuur duurt dertig minuten. 
 2. Een eenmaal begonnen les, die om welke reden dan ook wordt afgebroken, wordt als geleverd beschouwd.  

Artikel 4 De cursist  

 1. De cursist draagt zelf zorg voor het door hem benodigde spelmateriaal. 
 2. De cursist draagt zelf zorg voor de juiste tenniskleding en het verplichte schoeisel. Vrijetijdskleding is niet toegestaan tijdens de tennisles. 
 3. De cursist kan niet van de leraar verlangen dat deze aan een door de leerling aangewezen “derde” lesgeeft in geval van verhindering van de leerling. Annuleren is voor eigen risico. 
 4. Bij minder of meer dan het genoemde aantal deelnemers per groep wordt de lesduur evenredig naar aantal werkelijke deelnemers ingekort dan wel uitgebreid. TSU is gerechtigd bij te weinig animo, lesgroepen te laten vervallen en inschrijvingen te annuleren. 
 5. De cursist is verplicht melding te maken van blessures, beperkingen en aandoeningen, die de fysieke en /of geestelijke bewegingsvrijheid beperken. Gevolgschade bij deelname onder bovengenoemde fysieke en/of geestelijke toestand is voor eigen risico.  

Artikel 5 Communicatie  

 1. Algemene communicatie zoals het doen van mededelingen, de aanmeldprocedure, afwezigheid van de leraar, algemene informatie en het bekend maken van nieuwe inschrijfmogelijkheden worden via mail communicatie van TSU gedaan. Echter TSU zal hier zorg voor dragen. 
 2. Communicatie betreffende de tennisles, nieuwsbrieven, het facturatieproces enerzijds en absentiemelding door de cursist anderzijds verloopt via e mail. 
 3. De maximale responstijd op vragen van leden is 48 uur.  

Artikel 6 Orde veiligheid en gedrag  

 1. Het is tijdens de tennisles niet toegestaan te eten of te roken. 
 2. Het is tevens verboden om onder invloed van alcohol of drugs op de tennisles te verschijnen en/of tijdens de tennisles alcohol of drugs te gebruiken. 
 3. Ook het in bezit hebben of verhandelen van drugs is ten strengste verboden, 
 4. De tennisleraar is leidend voor het handhaven van de orde en de voor de vereniging geldende parkregels op en om de baan, voor, tijdens en na de tennisles, alsmede het naleven van de algemeen maatschappelijk geldende normen en waarden. 
   
 5. De tennisleraar is leidend voor de veiligheid op en om de lesbaan van de cursisten van TSU. 
   
 6. Kinderen gebracht door een begeleider mogen nooit en te nimmer voor het einde van de les zonder begeleiding van het park afgaan, noch na de les zonder toestemming van een ouder / voogd het park verlaten met een – niet voor hen verantwoordelijke -derde persoon, tenzij anders door hen of ouder / voogd aangegeven. 
 7. Telefoneren of sms’ en is tijdens de les niet toegestaan, tenzij het een noodgeval betreft. 
 8. Het is cursisten niet toegestaan tijdens de tennisles met elkaar te handelen of te ruilen. Ongewenste intimiteit jegens medecursisten of de tennisleraar (m/v) is op geen enkele wijze toegestaan.
 9. Het is niet toegestaan geluid- of beeldopnamen te maken zonder toestemming van de tennisleraar.  

Artikel 7 Het tennispark  

 1. Men behoort met respect om te gaan met het op de locatie geldend baanreglement. 
 2. Bij toegang tot de kantine tijdens de tennisles dient men zich aan de parkregels omtrent gebruik te houden. 
 3. Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen naar de tennisles of het tennispark. 
 4. Indien men met de fiets of de auto naar de tennisles komt, dienen die in de daarvoor bestemde parkeermogelijkheden te worden geparkeerd.  

Artikel 8 Aansprakelijkheid  

 1. TSU is aansprakelijk voor de volgens de wet voorzienbare schade van derden als gevolg van de toerekenbare niet, niet tijdige c.q. niet volledige nakoming in relatie tot de tennislessen. Daartoe is een adequate aansprakelijkheidsverzekering afgesloten  

Artikel 9 Geschillen  

 1. In geval van een geschil, daaronder begrepen een geschil, dat slechts door een der partijen als zodanig mocht worden aangemerkt, voortvloeiende uit dit lesreglement, zullen partijen dit in eerste instantie trachten op te lossen door middel van bemiddeling.  
 2. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van bemiddeling, zullen geschillen voortvloeiend uit dit lesreglement bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waaronder de statutaire vestigingsplaats van TSU valt. 

www.tennisschoolutrecht.nl - info@tennisschoolutrecht.nl